אודות הקרן
הגשת תביעה
שרותים באינטרנט
הורדת טפסים
ארכיון מכרזים סגורים
הצעות ומכרזים
דוחות
צור קשר
מכרז 1/17 שירותי ניהול אבטחת מידע וסייבר

מכרז 1/17 אספקת שרותי ניהול אבטחת מידע וסייבר

 

מודעה לעיתונות בערבית מיום 16.3.17 על דחיית מועד הגשה

מודעה לעיתונות בעברית מיום 16.3.17 על דחיית מועד הגשה

מודעה לעיתונות בעברית מיום 14.2.17

מודעה לעיתונות בערבית מיום 14.2.17

ההזמנה להגשת הצעות ותנאי המכרז מיום 14.2.17

נספח ד' תצהיר עמידה בתנאי סף (1)

נספח ה' תצהיר עמידה בתנאי סף (2)

נספח ו' סודיות

נספח ז' ניגוד עניינים

טופס ההצעה הכספית

הסכם התקשרות

 

תשובות לשאלות
הסכם התקשרות עדכני לאור שאלות ההבהרה

הודעה מספר 1 במסגרת מכרז פומבי מספר 1/17 לאספקת שירותי ניהול אבטחת מידע וסייבר

בנוסף לאמור במודעה בדבר המכרז שפורסמה בעיתונות בהתייחס לאפשרות להוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של קרנית, מבהירה בזאת קרנית כי ניתן יהא לאסוף סט מודפס של מסמכי המכרז (זהה לזה המפורסם באתר קרנית כאמור) במשרדי קרנית, בימי העבודה, בין השעות 9:00 ל- 15:00 וזאת בהודעה מראש.


 


חיפוש:

הודעות מכרזים:
 
מכרז 2/17 - מענה על שאלות הבהרה - פורסם בתאריך 13/11/2017
 
מכרז 2/17 ניהול ובקרת סיכונים של תיק ההשקעות - פורסם ביום 31/10/2017
 
התפרסמה בתאריך 01/02/2018 הודעה על החלטה להתקשר עם חוקר פרטי