15/7/2018 - ועדת המכרזים

ביום 15/7/2018 פורסמה התייחסות ועדת המכרזים של קרנית לשאלות הבהרה ובנוסף פורסם תצהיר מעודכן (נספח ד' להזמנה)

ביום 15/7/2018 פורסמה התייחסות ועדת המכרזים של קרנית לשאלות הבהרה ובנוסף פורסם תצהיר מעודכן (נספח ד' להזמנה)